Политика на поверителност

„ЗУУУМ“ ЕООД (седалище в Плевен, България) в качеството си на администратор на лични данни носи отговорност за обработването на личната Ви информация на настоящия уебсайт. В настоящата Политика за поверителност „ние” или „нас” се отнася до „ЗУУУМ“ ЕООД.

Имайте предвид, че можем периодично да променяме, изменяме, допълваме и актуализираме по друг начин настоящата Политика за поверителност.

Какви лични данни обработваме и за какви цели?

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни, като например името Ви, и-мейл адрес или телефонен номер.

Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас (когато са изпълнени законовите предпоставки за това), или за да комуникираме с Вас с друга цел. Основанията, въз основа на които обработваме личните Ви данни са вашето съгласие, изпълнението на договор, по който сте страна или за целите на легитимните интереси на „ЗУУУМ“ ЕООД.

Лични данни, използвани с цел анализ потреблението на уебсайта:

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, например, страниците, които посещавате, уебсайта, през който достъпвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Имате възможност и изцяло да се откажете да получавате бисквитки. Ако обаче не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, както и на нашия уебсайт.

Възможно е да използваме редица технологии на различни доставчици, за да поддържаме функциите за уеб анализ и проследяване на потребителите, включително технологии на доставчиците, изброени по-долу.

Възможно е да използваме данните Ви за търговски цели.

Кога и на кого разкриваме Вашата информация?

Настоящата Политика за поверителност описва обстоятелствата, при които е възможно да споделим Личните Ви данни. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други свързани лица на „ЗУУУМ“ ЕООД по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги ( почистване на апартаменти, почистване на офиси и бизнес сгради, отдаване на вишки под наем) оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е също така събраните от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице, в случай че търговската дейност на този сайт или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, са предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност.

Освен това възможно е Лични данни да бъдат разкрити: на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт, с оглед защита на Вашата безопасност и тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина; на трети лица, консултанти и други организации в разумно необходимата степен за напредването или преминаването към преговори или сключване на корпоративни или търговски сделки.

Личните данни, които събираме от Вас, може да се обработват, достъпват и съхраняват извън България в други държави. Във въпросните държави може да се прилага различна степен на защита на Личните данни. В случай че предадем Личните Ви данни на външни дружества в други юрисдикции, ще гарантираме, че Личните Ви данни са защитени, като приложим степента на защита, изискуема съгласно действащите закони за защита на личните данни.

Как защитаваме Личните Ви данни?

Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията, особено информация, която се предава по интернет.

Колко дълго съхраняваме Лични данни?

Съхраняваме Личните Ви данни само за периода, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани, или за спазване на законовите или регулаторните изисквания. При Ваше искане, ще Ви предоставим по-детайлна информация.

Какви права имате и как можете да ги упражните?

При всяко обработване на Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при условията и до степента, определени в закона.

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „ЗУУУМ“ ЕООД при посещение на нашия уеб сайт:

  1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които „ЗУУУМ“ ЕООД обработва и да получите копие от тях;
  2. При непълнота или неточност в данните, които „ЗУУУМ“ ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
  3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
  4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
  5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
  6. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат към компютъра Ви, когато посещавате даден уебсайт. Бисквитките изпълняват редица различни функции като например да Ви позволяват бързо да преминавате от една страница към друга, да съхранявате предпочитанията си и като цяло да подобряват качеството на услугите и функционалностите, които Ви предлага сайтът.

Съгласно Директива 2009/136/ЕО ние можем да съхраняваме бисквитки на Вашето устройство, ако те са от съществено значение за функционирането на настоящия уебсайт, но за съхранение всички останали бисквитки е необходимо Вашето разрешение.
Възможно е zoom-clean.eu да използва някои незадължителни бисквитки. Правим го не с цел да проследяваме отделни потребители, нито да ги идентифицираме, а за да получим полезна информация за това как се използват сайтовете и да продължим да ги подобряваме в полза на потребителите. Без информацията, която получаваме от използващите въпросните бисквитки системи, няма да сме в състояние да Ви предлагаме услугите си.

Възможно е и да използваме услуги като Google Analytics, за да проследяваме уеб статистиката. В тези случаи Google ще постави на компютъра Ви „бисквитка на трета страна“. Същото важи и за употребата на Google Maps.
Всички данни, събрани посредством тези бисквитки, се съхраняват и управляват от “ЗУУУМ“ ЕООД или негово доверено свързано лице.

Как да контролирате бисквитките?

Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да модифицирате браузъра си така, че да Ви уведомява винаги, когато му се изпращат бисквитки, а можете и изцяло да се откажете да получавате бисквитки. Също така можете да изтриете вече съхранените бисквитки.
Ако желаете да ограничите или блокирате бисквитките на браузъра, които се съхраняват на устройството Ви, отидете в настройките на браузъра. Функцията Help (Помощ) в самия браузър ще Ви информира как да го направите. Ако обаче не приемате нашите бисквитки, няма да можете да използвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, както и на нашия уебсайт.